Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Nabór na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej w Starej Obrze
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze ogłasza nabór na stanowisko referenta  

w wymiarze 1/2 etatu.

1.  Nazwa jednostki: 
Szkoła Podstawowa w Starej Obrze
63-720 Koźmin Wlkp. ul. Szkolna 6, Tel. 62 721 63 27;

e-mail: Obra@op.pl

2.  Nazwa stanowiska: referent

3.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

4.  Miejsce wykonywania pracy:

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

5.  Rodzaj umowy: umowa o pracę. 

 

 Wymagania niezbędne:

 1/ obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  

  /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada

  potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem  określonym w przepisach o służbie

  cywilnej/,

            2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3/ wykształcenie średnie maturalne – ekonomiczne lub administracyjne

  4/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5/ nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe: 

1.Znajomość problematyki oświatowej, kodeksu pracy.
2.Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu, znajomość obsługi wprowadzania danych do
 Systemu Informacji Oświatowej SIO,  programu Hermes.

3.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.  
4.Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań, dobrej organizacji pracy.
 
5.Samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

6. Komunikatywność.  
7.Mile widziany staż pracy w administracji oświatowej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,

- przepisywanie korespondencji, 
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów,
 wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich, zaświadczeń i odpisów, prowadzenie ich ewidencji,

- wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,  programu Hermes.

-   odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,

- przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp,

-  dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu zespołu, pracowników, uczniów i rodziców,

- wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,

-  po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentacji, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny + CV, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
- kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, świadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych                                                                                                                               - - zgoda kandydata
 na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 6 października 2014 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Starej Obrze w godzinach 8.30 – 15.00, w dni robocze,

( decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej w Starej Obrze) w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
"Nabór na stanowisko referenta".

Dalszy tok postępowania:

Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołany „Zespół oceniający”, który po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi:

a.  ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

b.  ocena i wybór kandydatów pod względem merytorycznym i zakwalifikowanie ich do kolejnego etapu naboru, rozmowy kwalifikacyjnej,

c.   selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym przewidywany jest sprawdzian umiejętności praktycznych,

  1. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie najlepszego kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór
  2. podjęcie decyzji przez dyrektora o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

f. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Obrze oraz na tablicy informacyjnej  

  1. otwarcie ofert odbędzie się – 7.10.2014 r. o godz. 11.00

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych osoby zakwalifikowane do tego etapu zostaną powiadomione telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Starej Obrze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze

mgr Irena Jaskółka

 


Data dodania dokumentu: 2014-09-21
Dodał(a): Irena Jaskółka
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-21
Modyfikował(a): Irena Jaskółka