Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Sprawy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje
ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641)
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego
należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności
w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w
posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o których mowa w art. 3 ustawy, tj. m.in. jednostek
sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535)
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne,
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji
sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny
publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie
informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu
podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się do podmiotu
zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały
określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie
albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb
dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i
bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i
przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający
dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób
lub w formie wskazanych we wniosku;
3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są
już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich
mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której
informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie
dóbr, produktów lub usług;
5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci
elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
6. wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie
zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie
teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do
usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Złożenie wniosku
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony:
 elektronicznie – na adres email Administratora: obra@op.pl
 elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP
 listownie na adres: ul. Szkolna 6, 63-720 Stara Obra
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
obejmują:
1. Obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania
informacji od Administratora.
2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
WAŻNE
Administrator:
1. może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego
wykorzystywania żądanych informacji oraz wysokość opłaty z tym związanej,
2. może również określić dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy
informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw
pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1191) lub stanowiących bazę
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402), do których przysługują mu autorskie prawa
majątkowe lub prawa pokrewne,
3. nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z
naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji.
Terminy
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje
poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie
może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Administratora.
Opłaty
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania
bezpłatnie.
Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub
przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia
dodatkowych kosztów.
Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.
Ograniczenia
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic
ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę
przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje
publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i
wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z
przysługującego im prawa; w zakresie informacji będących informacjami sektora
publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw; w zakresie
informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy
do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem.”
Informacja administratora dotycząca sytuacji ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego
1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Starej Obrze.
2. Inspektor ochrony danych osobowych - Pan Mariusz Stasiak vel Stasek, email:
biuro@msvs.com.pl
3. Cel przetwarzania - rozpatrzenie wniosku o udostępnienie do ponownego
wykorzystania informacji sektora publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
to jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane - podmiotom do tego uprawnionym
na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko,
stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej ani nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji w
tym profilowaniu
6. Okres przechowywania - dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po
zakończeniu obsługi wniosku i wydaniu danych lub decyzji odmownej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ich przenoszenia, ograniczenia ich
przetwarzania lub ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem
wyżej wymienionych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania
uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Irena Jaskółka
Data utworzenia:2022-06-06
Data publikacji:2022-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Irena Jaskółka
Osoba wprowadzająca dokument:Irena Jaskółka
Liczba odwiedzin:941