Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
WSO

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 156 poz. 1046).

  §2.1 Ocenianiu podlegają.
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) zachowanie ucznia.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

3.Ocenienie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcy klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie.

 

§3.1 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego

2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego


Data dodania dokumentu: 2011-01-05
Dodał(a): Irena Jaskółka