Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Statut szkoły

Statut Szkoły

§ 1. 1. Nazwa nr i siedziba szkoły:

  1)   SZKOŁA PODSTAWOWA  W STAREJ OBRZE  UL. SZKOLNA 6   63-720 KOŹMIN WLKP.

  2)   Szkoła nie używa numeru.

  3)   Szkoła nie posiada imienia.

  4)   Siedzibą szkoły jest nowy budynek, znajdujący się przy ulicy Szkolnej nr 6.

 

  5)   Językiem nauczania jest język polski.

  6)   Szkoła jest placówką powszechną bez charakteru szkoły specjalnej. 

2.   Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

3. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci pięcioletnie i sześcioletnie

4.   Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5.   Imię szkoły wybierane jest demokratycznie.

6.   Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

7.   Na pieczęciach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu.

§ 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:

1)      Cele i zadania szkoły.

W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, zwanej dalej „ ustawą” oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

-  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów

- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły

-  pełni funkcję kompensacyjną i kulturotwórczą.

Działania szkoły skupiają się w trzech obszarach: dydaktyki, wychowania i  opieki.

W zakresie dydaktyki:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do testu  szóstoklasisty

- umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

W zakresie wychowania:

-  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły

- rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, odpowiedzialności i tolerancji

-    uczy rozwiązywania konfliktów

-    przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie

          W zakresie opieki:

              -   udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej

              -   organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi    uczęszczającymi do szkoły

-  w miarę możliwości organizuje pomoc socjalną w formie   stypendium

 - w miarę możliwości organizuje pomoc w zakresie ochrony zdrowia   uczniów.

Szkoła realizuje wymienione cele i zadania w następujący sposób:

·         wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym i zgłoszone objęte są obowiązkiem szkolnym

·         szkoła zatrudnia nauczycieli dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu i stara się o kadrę z najwyższymi kwalifikacjami

·         nauczyciele realizują autorskie programy nauczania na bazie podstaw programowych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostosowując treści i metody do możliwości uczniów

·         szkoła wychowuje i przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków świadomych obywateli poprzez organizowanie apeli, uroczystości szkolnych i klasowych, w czasie których wpaja się miłość do Ojczyzny, poszanowanie konstytucji RP, godła i symboli narodowych, oraz umożliwia poznanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzi szacunek do tradycji narodowych

·         szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie i poszanowania prawa poprzez zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia oraz respektowanie go zarówno przez uczniów jak i nauczycieli

·         szkoła wychowuje przez pracę, kształtując szacunek dla niej poprzez angażowanie uczniów do prac porządkowych w salach lekcyjnych i otoczeniu szkoły oraz prostych napraw sprzętu szkolnego

·         wychowawcy klasowi organizują życie klasy, starając się wyrabiać u uczniów pozytywne cechy charakteru jak: uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość, wrażliwość, życzliwość, prawdomówność i tolerancję

·         szkoła organizuje dla uczniów mających trudności w nauce zajęcia wyrównawcze

·         w celu podtrzymania poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami

·         szkoła umożliwia uczniom niepełnosprawnym pełną integrację z dziećmi zdrowymi, starając się zapewnić im szeroką pomoc

·         szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, organizując koła przedmiotowe i koła zainteresowań w miarę możliwości i potrzeb uczniów: nauczyciele stawiają większe wymagania uczniom najzdolniejszym, zachęcając ich do poszerzania wiedzy poprzez wskazaną literaturę

·         szkoła rozwija sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku, organizując zajęcia szkolnego koła sportowego, wycieczki rowerowe i krajoznawczo-turystyczne oraz umożliwia uczniom udział w rozgrywkach sportowych

·         szkoła włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska poprzez udział w zalesianiu, budowę karmników dla ptaków oraz organizowanie prac porządkowych; nauczyciele wykorzystują treści programów nauczania do wpojenia uczniom zasad harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą

·         szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze poprzez kształtowanie zainteresowań literaturą piękną, organizowanie konkursów czytelniczych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, projekcję filmów, upowszechniając w ten sposób dorobek literatury i kultury narodowej i światowej

·         szkoła dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, ściśle wykorzystując wnioski wynikające z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i korekcyjnych oraz wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzając prawidłową organizację pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny, organizując przeglądy czystości pomieszczeń i higieny osobistej uczniów, włączając dzieci do współodpowiedzialności za utrzymanie higieny, ładu i porządku w szkole

·         szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły.


Cele szczegółowe:

·         wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

·         przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu,

·         wychowanie dla pokoju,

·         kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych,

·         przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela,

·         wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących,

·         przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,

·         włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,

·         rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku,

Szkoł
a zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:

ü    umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,

ü   wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,

ü   opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji,

ü   zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy,

ü   doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,

ü   posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,

ü   nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska,

ü   rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

     2)   Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia:

Ø  Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:
-  Stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej.
-  Właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych.
-  Zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych.
-  Tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów.
-  Prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania.
-  Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.
-  Przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów.
-  Wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów.

Ø  Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:
- Realizację tematyki lekcji z wychowawcą.
- Właściwy przykład nauczyciela wychowawcy.
- Realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych.
-  Organizacja apeli tematycznych.
-  Organizacja apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi.
-  Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.

Ø  Zadania w zakresie bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia będą realizowane poprzez:

-   Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania. 

- Organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów  nauczycielskich na korytarzach, boisku,

-  Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów 

- Zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na    terenie szkoły, a w razie potrzeby - do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

- Zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów  

Ø  Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:
- Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach , na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych
- Dostosowanie zajęć lekcyjnych do rozkładu jazdy autobusu szkolnego.
-  Stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznania sytuacji domowej ucznia i udzielanie mu właściwej pomocy.
-  Stałą współpracę z pielęgniarką w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej.
-  Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

- Pełnienie dyżurów nauczycielskich na korytarzach i boisku zgodnie z         regulaminem i harmonogramem dyżurów.

- Zapoznanie uczniów z przepisami i zasadami panującymi w szkole.

     - Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych.

  3)   Zadania zespołów nauczycielskich.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym etapie nauczania; I etap nauczania klasy I-III i II etap nauczania klasy IV- VI tworzą zespół nauczycielski, nauczyciel wychowania przedszkolnego wchodzi w skład zespołu I etapu nauczania, którego zadaniem jest:

-  Ustalenie zestawu programów.
-  Modyfikowanie programu.
-  Dobór podręczników.
-  Opracowanie i realizacja tematyki samokształceniowej.
-  Decydowanie o formach kontroli zdobytych wiadomości i umiejętności.
-  Ustalenie sposobu realizacji ścieżek edukacyjnych.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

4)  Szkolny System Oceniania

5)   Szkoła nie organizuje oddziałów sportowych.

6)   Nauczyciele pracujący w szkole wprowadzają elementy innowacji pedagogicznych w celu uatrakcyjniania procesu nauczania.

 

7)   Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych, zajęcia te pomagają uczniom zwiększać ich szanse rozwojowe lub wyrównywać zaistniałe deficyty rozwojowe.

8)   Szkoła organizuje następujące formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna:

·         zajęcia wyrównawcze,

·         zajęcia logopedyczne,

·         stypendium socjalne,

·         dofinansowanie zakupu podręczników,

·        

9)   Szkoła prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krotoszynie. Współpraca ma na celu:

 • Zasięganie opinii pracowników poradni, poprzez wychowawców klas, dotyczących uczniów mających trudności w nauce i wychowaniu.

 • Organizacja spotkań z pracownikami poradni na tematy zawodoznawcze i wychowawcze.

 •  Typowanie uczniów na badania specjalistyczne w przychodniach zdrowia.

10)  Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

·         Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje rodziców ze statutem szkoły, z planem pracy szkoły, a wychowawcy klas z planami wychowawczymi oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikacji, promowania i bezpieczeństwa uczniów.

·          Informacje na temat zachowania i postępów w nauce swego dziecka rodzice uzyskają w każdym czasie w dniach pracy szkoły poprzez osobisty kontakt nauczycieli i wychowawców z rodzicami, ale w godzinach pozalekcyjnych lub w czasie przerw międzylekcyjnych, nigdy w czasie lekcji. Bieżące informacje związane z zachowaniem ucznia nauczyciele zamieszczają w dzienniczkach uczniowskich.

·          Organizuje się stałe spotkania z rodzicami co dwa, trzy miesiące.

·          Wychowawcy we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną informują rodziców o możliwości dalszego kształcenia się.

·          Nauczyciele przedmiotów zawiadamiają rodziców pisemnie na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym o przewidywanych ocenach niedostatecznych a wychowawcy o nagannych ocenach z zachowania.

§2. 2  Szkoła pracuje w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny, który uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§2.  3. Szkoła organizuje uczniom zajęcia z wychowywania fizycznego na terenie szkoły ( zastępcza sala gimnastyczna, boisko szkolne) oraz poza szkołą ( boisko sportowe, pobliski park, las, teren wokół szkoły, sale i boiska sportowe podczas wyjazdów na zawody sportowe)

§ 3. Statut szkoły określa:

  1)   szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:

a)  dyrektor szkoły,

b)  rada pedagogiczna,

c)  samorząd uczniowski,

d)  rada rodziców.

a)  Kompetencje dyrektora:

·        kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

·        sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,

·        sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

·        przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje o powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

·        powołuje stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,

·        zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

·        przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,

·        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

·        opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,

·        dba o powierzone mienie,

·        dokonuje oceny pracy nauczycieli,

·        podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

·        ł) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

·        prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

·        przestrzega postanowień  statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

·        jest zobowiązany zapewnić  uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

·        jest zobowiązany ogłaszać do 15 czerwca każdego roku szkolny zestaw podręczników

·        dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania

·        wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą

·        występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

·        odroczenia obowiązku szkolnego,

·        w) zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na czas określony zgodnie z właściwymi przepisami (§ 8 i 9 rozporz. MENiS z dnia 07.09.2004r. z późn. zm.).

b)  Kompetencje rady pedagogicznej stanowiące:

·         zatwierdza plany pracy szkoły,

·         zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

·         występuje do organu sprawującego nadzór nad szkołą z wnioskami o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,

·         przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje go,

·         podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole,

·         ustala formy doskonalenia zawodowego w tym samokształcenia nauczycieli,

·         podejmuje uchwały w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły,

 • może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły,

 • deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

   Kompetencje rady pedagogicznej opiniodawcze
  Rada pedagogiczna opiniuje:

·         organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

·         wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

·         propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych.

·         opiniuje szkolny zestaw programów nauczania

·         opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego

·         wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach

·         wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów

·         postanawia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego

·         postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej- raz w jednym cyklu nauczania

·         ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli

·         wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału międzynarodowego

·         uchwala program profilaktyki i wychowawczy szkoły

·         opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w szkole

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

c)   Kompetencje samorządu szkolnego:

·         prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,

·         prawo do organizacji życia szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

·         prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

·         prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem,

·         prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu.

 Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szk
oły.


 d)  Kompetencje rady rodziców:

·         opiniuje programy szkoły,

·         występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do rady pedagogicznej lub dyrektora,

·         gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,

·         zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

·         Rodzice są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia i zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

·         Rodzice mają obowiązek informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o spełnianiu obowiązku szkolnego poza granicami Polski.

·         Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych powoduje wszczęcie procedur związanych z wezwaniem rodziców do natychmiastowej realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci.

·         Rodzice opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego.
 

§3. 2)   Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

-  Indywidualnych rozmów.

-  Nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej  w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

-  Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny

- W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

(w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

(w zakresie spraw finansowo-administracyjnych) do organu prowadzącego.

Dyrektor-Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

- Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami.

- Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora.

-  Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.

-  Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora szkoły.

- Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora szkoły.

W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rozstrzygnięcia zapadają w zespole: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący rady rodziców, przewodniczący samorządu uczniowskiego.

§ 4. Statut szkoły określa organizację szkoły, z uwzględnieniem przepisów § 5-9.

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada 6 sal do prowadzenia zajęć lekcyjnych, jedną salę do prowadzenia zajęć z wychowania przedszkolnego, zastępczą salę gimnastyczną, pomieszczenia administracyjno- gospodarcze, kuchnię, szatnie korytarzowe, pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet lekarski zamiennie na pokój zajęć logopedycznych.

Do szkoły  uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 13 lat, a do oddziału przedszkolnego dzieci 5-letnie i 6-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły. Szkoła może przyjmować dzieci spoza obwodu. Priorytet mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:

a) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje drugi nauczyciel,

b) zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela,

c) zastępstwa odnotowywane są również w dzienniku zajęć,

d) praca dydaktyczno – wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw

prowadzona jest na zasadzie zajęć pod kontrolą lub zajęć łączonych z inną klasą, grupą w oparciu o obowiązujący plan pracy.

§ 5. 1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

       2.  Liczba uczniów w oddziale szkoły nie powinna przekraczać 25 uczniów.

       3.  Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, w których poradnia zaleca realizowanie kształcenia w szkole ogólnodostępnej.

       4.  Dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności szkoła dostosowuje formy kształcenia.

       5.  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może nie przekraczać 10 uczniów.

       6.  W szkole utworzono  oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

       7.  W wyniku trudnych warunków  demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

       2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zaj.

§ 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

       2. W ramach zajęć świetlicowych prowadzona jest działalność w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25uczniów.

       3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w miarę potrzeb dla uczniów oczekujących na zajęcia lekcyjne lub po skończonych zajęciach lub oczekujących na zajęcia pozalekcyjne.

§ 8. 1.  W Szkole Podstawowej w Starej Obrze  działa biblioteka szkolna.

Biblioteka szkolna jest

a.    pracownią ogólnokształcącą, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

b.    ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

c.    ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

1)   Lokal biblioteki to jedno pomieszczenie o charakterze wypożyczalni, czytelni, magazynu książek i pokoju do pracy dla nauczyciela bibliotekarza. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający realizować zadania statutowe biblioteki.

Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach pracy szkoły.

Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne :

- książki

- czasopisma

- zbiory specjalne

- teczki kartoteki zagadnieniowej

- materiały opracowane przez nauczycieli

W bibliotece zatrudniona jest  nauczycielka języka niemieckiego posiadająca kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.

Nauczyciel bibliotekarz gromadzi zbiory zgodnie z profilem i potrzebami szkoły. Gromadzenie jest planowe, systematyczne w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami i zainteresowaniami uczniów.

Dyrektor szkoły obowiązany jest zapewnić środki na właściwe    funkcjonowaniem biblioteki. Środki finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców .

2)  Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, oraz realizacji zadań szkoły.

a.    gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

b.    obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

c.    prowadzenie działalności informacyjnej,

d.   zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

e.    podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

f.     wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

g.   przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,

h.   rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

i.     kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

j.     organizacja wystaw okolicznościowych.

3)   Biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.

Funkcje biblioteki:

kształcąca:

  • rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

  • przysposabianie ich do samokształcenia,

  • aktywne uczestniczenie w realizacji szkolnego programu ścieżek miedzyprzedmiotowych,

  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

  • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,

  • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego. opiekuńcza: 

  • rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,

  • wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,

  • wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: ekologicznego, profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ekologicznych,

  • otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,

  • wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej. kulturalna: 

  • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

  • wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.

4)  Biblioteka organizuje różnorodne  działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów. Prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,  organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły.

     2. Biblioteka szkolna współpracuje z:

a)   uczniami w zakresie:

·         rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

·         pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania
i samokształcenia,

·         propagowania dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej.

b)   nauczycielami w zakresie:

·         doskonalenia zawodowego nauczycieli,

·         realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,

·         informowaniu wychowawców i nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów,

·         uczestnictwa w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie
z zapisem w planie pracy szkoły.

c)   rodzicami w zakresie:

·         pomocy w doborze literatury,

·         popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

·         informowania rodziców o stanie czytelnictwa w zależności
od potrzeb.

d)   innymi bibliotekami w zakresie:

·         wspólnego organizowania imprez cyklicznych,

·         wymianie wiedzy i doświadczeń,

·         wypożyczeń międzybibliotecznych,

·         udziału w targach i kiermaszach.

§ 9.1.  Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła organizuje dowóz. Uczniowie są dowożeni na zajęcia lekcyjne i odwożeni po skończonych lekcjach.

2. Dowóz uczniów do szkoły jest skorelowany z pracą wszystkich placówek z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

3. Opiekę nad uczniami dowożonymi sprawuje osoba zatrudniona przez Urząd    Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. i jest pracownikiem Gimnazjum w Koźminie Wlkp.

4. Uczniowie dowożeni płacą symboliczną kwotę za miesięczny bilet autobusowy, który jest dowodem jego zakupu.

5. Przewoźnikiem jest firma przewozowa Centrol- Koźmin Wlkp.

§ 9a Szkoła wydaję obiady dla uczniów rodzin objętych pomocą społeczną. Obiady są sporządzane przez pracowników restauracji w Koźminie Wlkp. i dostarczane do szkoły.

§ 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 11. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Nauczyciel  jest odpowiedzialny  za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, uczniów  przebywających pod jego opieką.

Naczelną zasadą jego pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności

osobistej.

Nauczyciel odpowiada za całokształt pracy w klasie/ grupie oraz za dzieci powierzone jego opiece.

Obowiązkiem nauczyciel jest:

·         Otoczyć  dziecko/ ucznia  troskliwą opieką

·         Sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi/ uczniami

·         Wzorowo prowadzić dokumentację szkolną

·         Prowadzić zajęcia/ lekcje zgodnie z obowiązującymi przepisami i programem

·         Dbać o wygląd i estetykę klasy i szkoły

·         Ściśle współpracować z rodzicami

Nauczycielka oddziału przedszkolnego obowiązana jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do szkoły i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub matce / ojcu / ewentualnie innej upoważnionej osobie.

Nauczyciele przy organizowaniu zabaw i zajęć na terenie szkoły i poza nią oraz w czasie wycieczek i spacerów winni zwracać szczególną uwagę na karność i dyscyplinę wśród uczniów.

Wszystkie wyjścia poza teren szkoły  muszą być zgłaszane dyrektorowi szkoły oraz wpisywane do zeszytu wyjść.

Nauczyciel poza obowiązującym wymiarem pracy  ma również  obowiązek:

·         Brać  udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci;

·         Uczestniczyć w tych uroczystościach,

·         Brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, konferencjach, szkoleniach itp.

·         Organizować zebrania z rodzicami,

Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce. Prowadzi klasową księgę ewidencji.

Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a nie wymienione wyżej, lecz wynikające z działalności szkoły.

Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:

·         Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;

·         Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

·         ączania ich w działalność szkoły

§ 12. 1. W szkole zatrudniony jest ( ½ etatu) referent administracyjny.

 1. Referent odpowiada za sprawy administracyjne szkoły. Prowadzi sekretariat szkoły i odpowiada za jego funkcjonowanie.

§ 13. 1. Szkoła może organizować klasy z oddziałami specjalnymi dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

§ 14. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

§ 15. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
          Zadania wychowawcy:

·         organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

·         współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, lekarzem szkolnym i rodzicami,

·         inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,

·         systematycznie informować uczniów o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami i nauczycielami i dyrekcją szkoły,

·         organizować proces orientacji zawodowej,

·         inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,

·         systematycznie oddziaływać na wychowanków, w celu ukształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska,

·         wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,

·         czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,

·         prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej w klasie,

·         ustalać treść formę godzin do dyspozycji wychowawcy,

·         prowadzić obserwacje psychologiczne uczniów i dokumentować je, kierować   do poradni psychologiczno – pedagogicznej,

·         rozpoznawać środowisko wychowawcze ucznia,

·         udzielać porady wychowawczej rodzinom patologicznym.

§ 16 Statut szkoły określa:

1)   rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

Rodzaje nagród:

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
    1) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów na tle klasy lub szkoły,
    2) list pochwalny wychowawcy klasy, dyrektora szkoły do rodziców,
    3) nagrodę rzeczową- książka
    4) dyplom ucznia.
2. Osiągnięcia w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie, rozgrywkach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust.1 - odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
3. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy, samorządu, rady rodziców, organizacji młodzieżowych.

Rodzaje kar: nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i  godność osobistą ucznia,

          upomnienie udzielone przez wychowawcę,dyrektora

          ustne/pisemne powiadomienie rodziców

          zawieszenie możliwości uczestniczenia ucznia w imprezach szkolnych (np.dyskoteki)

          pozbawienie uprawnień (np. do szczęśliwego numerka itp.)

          przeniesienie do innej klasy

          wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

Tryb składania skarg w przypadku odwołania się od kary:

1. Uczeń, który uważa udzieloną karę za niesprawiedliwą, ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły.
2. Odwołanie powinno mieć charakter podania pisemnego.
3. Podanie składa uczeń lub rodzic w terminie dwóch tygodni od daty udzielenia kary.
4. Dyrektor szkoły przedstawia odwołanie radzie pedagogicznej na jej najbliższym posiedzeniu.
5. Od orzeczenia rady pedagogicznej może być wniesione odwołanie do kuratora oświaty w ciągu dwóch tygodni.

2)   Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

Przypadki, w których dyrektor może wystąpić z takim wnioskiem są następujące:
         1) uczeń jest członkiem grupy przestępczej,
         2) uczeń jest dealerem narkotyków,
         3) uczeń nagminnie łamie szkolne prawo zawarte w statucie szkoły.

W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, poza przeniesienia ucznia do innej klasy,czy szkoły należy zawiadomić sąd dla nieletnich, który może przedsięwziąć odpowiednie środki.

3)   Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.


Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, poprzez:
    1) dyżury nauczycieli przed lekcjami, w czasie lekcji,
    2) prowadzenie pogadanek - tematyka godzin wychowawczych oraz dla rodziców - prawnych opiekunów na zebraniach,
    3) realizację tematyki programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki,
    4) diagnozowanie uczniów,
    5) profilaktyka uzależnień,
    6) organizację zajęć pozalekcyjnych,
    7) bhp w czasie odprowadzania dzieci.

§ 16 a. Statut szkoły określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki.

Zasady przyjmowania dzieci do szkoły i oddziału przedszkolnego

1. Do szkoły przyjmuje się:
    1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
    2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

a)   Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego  prowadzona jest w miesiącu marcu i kwietniu ( 01 marca do 20 kwietnia). Rodzice składają Karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

b)   Rekrutacja dzieci do pierwszej klasy odbywa się na podstawie kart zgłoszenia do oddziału przedszkolnego z roku poprzedniego ( oddziału przedszkolnego)

c)   Rekrutacja do szkoły odbywa się w wyniku  promocji do klasy programowo wyższej

d)   w sytuacji kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w oddziale przedszkolnym dyrektor  powołuje komisję kwalifikacyjną;

W skład Komisji Kwalifikacyjnej:

- Dyrektor szkoły – przewodniczący komisji

- Nauczyciel oddziału przedszkolnego  – członek

- 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej –członkowie Komisji

- w przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do oddziału  przedszkolnego, rodzic ma prawo odwołania się na piśmie do dyrektora szkoły.

         - Dyrektor  jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia

odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania.

§ 16 b. Statut określa prawa ucznia

1.   W szkole przestrzegane są prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka:
    1) prawo do znajomości swoich praw,
    2) prawo do życia i rozwoju,
    3) wolność religii i przekonań,
    4) wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii,
    5) wolność od przemocy psychicznej i fizycznej,
    6) prawo do ochrony zdrowia,
    7) prawo do nauki,
    8) prawo do informacji.

 Uczeń ma prawo do:
    1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia,
    2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania jego godności,
    3) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
    4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
    5) rozwijanie zainteresowań, zdolności,
    6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
    7) korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
    8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
    9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
    10) wpływania na życie poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1. Odwołanie  się do dyrektora szkoły.
2. Odwołanie powinno mieć charakter podania pisemnego.
3. Podanie składa uczeń lub rodzic w terminie dwóch tygodni od daty naruszenia praw ucznia.
4. Dyrektor szkoły przedstawia odwołanie radzie pedagogicznej na jej najbliższym posiedzeniu.
5. Od orzeczenia rady pedagogicznej może być wniesione odwołanie do kuratora oświaty w ciągu dwóch tygodni.

2.   Statut określa obowiązki ucznia z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
 Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
    1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
    2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
    3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
    4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
    5) przestrzegania regulaminów szkolnych, regulaminów pomieszczeń,
    6) przestrzegania ustalonych przez nauczycieli zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na zajęciach edukacyjnych umożliwiającego ich spokojny i bezpieczny przebieg.
 Uczniom zabrania się:
    1) wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu,
    2) palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
    3) opuszczania terenu szkoły podczas przerw.

 Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
 

Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak jak do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych może być przedstawione w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

Każdy uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd i przestrzegania zasad higieny osobistej oraz estetyki. W tym celu uczeń ma obowiązek nosić:
    a) strój galowy tj. dziewczęta - ciemna spódnica i biała bluzka, chłopcy - ciemne spodnie i biała koszula;
    b) strój codzienny tj. schludny strój                                                     
                           c) strój gimnastyczny zgodny ze wskazaniami nauczyciela wychowania fizycznego,
    d) bezpieczne obuwie zmienne.

 Zabrania się używania w czasie zajęć telefonów komórkowych.
 

Naruszenie przez ucznia zasad dotyczących telefonów komórkowych powoduje zabranie telefonu do ,,depozytu za potwierdzeniem” –odbiór  aparatu przez rodzica /prawnego opiekuna ucznia/.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej w razie zaginięcia lub kradzieży telefonu lub innych wartościowych przedmiotów (np: aparat fotograficzny). Kradzież zostaje zgłoszona odpowiednim organom policji.

§ 17. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 18. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

Ostatnia nowelizacja Statutu  Szkoły nastąpiła we wrześniu 2010r. i obowiązuje od tego dnia.

Podpis Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2011-01-21
Dodał(a): Irena Jaskółka
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-31
Modyfikował(a): Irena Jaskółka