Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU

DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ OBRZE

 

 

          Sprawdzian odbył się w dniu 04 stycznia 2011 roku. Powołano dwie komisje egzaminacyjne, w skład, których weszli następujący nauczyciele:

            I komisja:

1.     Dorota Krawczyk- przewodnicząca

2.     Agata Obecny – członek

 

II komisja dla ucznia z opinią PPP- dostosowanie warunków itp.

1.     Bogumiła Gromada – przewodnicząca

2.     Dorota Stańczak – członek ( osoba wspomagająca)

 

 

Do sprawdzianu w naszej szkole przystąpiło dziewięciu  uczniów. Wszyscy uczniowie pisali arkusz standardowy S-1-102 (8 uczniów  bez dysfunkcji i jeden uczeń z dysleksją). Motywem przewodnim sprawdzianu była przyroda na podstawie artykułu: Puszczyk, Nr 10, 2004/2005

 

Zestaw o tematyce przyrodniczej składał się z 24 zadań (takie same zadania egzaminacyjne rozwiązywali uczniowie z dysleksją rozwojową). W tym zestawie zadania zamknięte od nr 1 – 20 zostały przygotowane w dwóch wariantach.

S-1 sprawdzał stopień opanowania umiejętności ujętych  w następujące kategorie :

Plan arkusza

(materiały ćwiczeniowe dla klasy szóstej szkoły podstawowej – rok szkolny 2010/2011)

Obszar umiejętności Liczbapunktów

Waga Numery zadań w arkuszu S-1

 

 

-czytanie                                          (maksymalnie uczeń mógł uzyskać 10 pkt)

-pisanie                                            (maksymalnie uczeń mógł uzyskać 10 pkt)

-rozumowanie                               (maksymalnie uczeń mógł uzyskać 8 pkt)

-korzystanie z informacji     (maksymalnie uczeń mógł uzyskać 4 pkt)

-wykorzystywanie wiedzy w praktyce(maksymalnie uczeń mógł uzyskać 8 pkt)

           

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów.

 

Plan arkusza standardowego

 

Obszar umiejętności

Liczba punktów

Waga

Numer zadania

Czytanie

10

25%

1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13,14, 15

Pisanie

10

25%

24 ( 10pkt)

Rozumowanie

8

20%

8, 22( 3pkt), 23( 4pkt)

 

Korzystanie z informacji

4

10%

4, 9, 19, 20

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

8

20%

7, 10, 16, 17,18,

21( 3pkt)

 

 

W tabeli przedstawiono kartotekę arkusza, w której zestawiono umiejętności

i czynności odpowiadające określonym obszarom standardów wymagań egzaminacyjnych, sprawdzanych za pomocą kolejnych zadań.

Tabela:  Kartoteka zestawu egzaminacyjnego – S-1

 

Nr

zad.

Obszar standardów

wymagań

egzaminacyjnych

Sprawdzana umiejętność

(z numerem standardu)

Uczeń:

Sprawdzana czynność ucznia

Uczeń:

Liczba

punktów

Typ

zadania

1.

1. Czytanie

odczytuje tekst popularnonaukowy

(1.1)

odczytuje

informacje zawarte

w tekście

1

WW

2.

1. Czytanie

odczytuje tekst popularnonaukowy

(1.1)

przetwarza

informacje zawarte

w tekście

1

WW

3.

1. Czytanie

odczytuje tekst popularnonaukowy

(1.1)

wyszukuje

informacje zawarte

w tekście

1

WW

4.

4. Korzystanie z informacji

posługuje się źródłem

informacji (4.1)

korzysta

z informacji

zawartych

w przypisie

do tekstu

1

WW

5.

1. Czytanie

odczytuje tekst

popularnonaukowy (1.1)

selekcjonuje

informacje zawarte

w tekście

1

WW

6.

1. Czytanie

odczytuje znaczenie związku wyrazów

(1.1)

odkrywa sensy

przenośne

1

WW

7.

5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

wykonuje obliczenia

dotyczące czasu (5.3)

oblicza upływ czasu

1

WW

8.

3. Rozumowanie

wiedzy w praktyce

rozpoznaje

charakterystyczne cechy

obiektów

przyrodniczych (3.6)

określa, skąd wieje

wiatr

1

WW

9.

4. Korzystanie z informacji

posługuje się źródłem

informacji (4.1)

wybiera

miejscowość

o najmniejszej

żnicy średnich

temperatur dnia

i nocy

1

WW

10.

5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

wykonuje obliczenia

dotyczące odległości

(5.3)

oblicza odległość

w terenie,

posługując się skalą

mapy

1

WW

11.

1. Czytanie

Odczytuje tekst literacki (1.1)

wnioskuje

na podstawie

informacji

o podmiocie

mówiącym

1

WW

12.

1. Czytanie

Odczytuje tekst literacki (1.1)

odczytuje

informację

zamieszczoną

w tekście poetyckim

1

WW

13.

1. Czytanie

odczytuje tekst literacki

(1.1)

Odczytuje intencję wypowiedzi

1

WW

14.

1. Czytanie

czynnie posługuje się

terminami (1.2)

rozpoznaje

porównanie

1

WW

15.

1. Czytanie

Odczytuje tekst literacki (1.1)

Określa czas wydarzeń ( uogólnia)

1

WW

16.

5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

wykonuje obliczenia

dotyczące odległości

(5.3)

na podstawie

długości kroku

wyraża w metrach

długość drogi

1

WW

17.

5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

wykonuje obliczenia

dotyczące objętości (5.3)

oblicza objętość

soku, którą można

otrzymać

z określonej masy

jabłek

1

WW

18.

5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

wykorzystuje

w sytuacjach

praktycznych własności

liczb (5.5)

określa liczbę

szklanek, jaką

można napełnić

sokiem

1

WW

19.

4. Korzystanie

z informacji

posługuje się źródłem

informacji (4.1)

wskazuje rośliny,

które można

posadzić

w podanym czasie

1

WW

20.

4. Korzystanie

z informacji

posługuje się źródłem

informacji (4.1)

wskazuje rośliny,

które zakwitną

w tym samym czasie

1

WW

21

5. Wykorzystywanie

wiedzy w praktyce

wykorzystuje w praktyce

własności liczb (5.5)

porównuje

żnicowo

i ilorazowo oraz

wyznacza sumę

obliczonych

wielkości

3

KO

22.

3. Rozumowanie

 

KO

ustala sposób

rozwiązania zadania

(3.8)

oblicza cenę biletu

dla dziecka

3

23.

3. Rozumowanie

ustala sposób

rozwiązania zadania

(3.8)

Oblicza cenę biletu dla dziecka

4

KO

24.

2. Pisanie

pisze na temat

i zgodnie z celem (2.1)

Pisze list o spacerze po jesiennym parku

3

 

 

 

 

 

 

 

RO

celowo stosuje środki

językowe (2.3)

stosuje słownictwo

charakterystyczne

dla listu i opisu

1

przestrzega norm

gramatycznych (2.3)

pisze tekst poprawny

pod względem

językowym

2

przestrzega norm

ortograficznych (2.3) *

pisze poprawnie

pod względem

ortograficznym *

2

przestrzega norm

interpunkcyjnych (2.3) *

pisze poprawnie

pod względem

interpunkcyjnym *

2

* Uczniowie z dysleksją:

25

2. Pisanie

buduje tekst poprawny

kompozycyjnie,

przestrzegając norm

gramatycznych

i ortograficznych (2.3)

I. rozpoczyna zdania wielką

literą

II. tworzy spójny

i komunikatywny tekst

2

 

 

RO

przestrzega

norm interpunkcyjnych (2.3)

kończy zdania kropką

lub poprawnie innym

znakiem

2

 

 

1) WW – zadanie zamknięte wielokrotnego wyboru

2) KO – zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi

3) RO – zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi

 

Podczas analizy wyników przydatne okazuje się pogrupowanie zadań i umiejętności w badanych obszarach. Wnikliwa analiza tych danych ułatwia udzielenie odpowiedzi na poniżej zapisane pytania:

1. Jakie umiejętności były oceniane podczas tegorocznego próbnego sprawdzianu i poprzez które zadania sprawdzano ich opanowanie?

2. Jaką maksymalną liczbę punktów mógł uzyskać uczeń za wykonanie zadań

sprawdzających określone umiejętności?

3. Jaki jest poziom opanowania poszczególnych  umiejętności przez ucznia, zespół klasowy, szkołę

 

 

Obszar

Liczba punktów

max. do

uzyskania

uzyskanych

w  szkole

Czytanie- 10

90

43

0,48

Trudne

Pisanie - 10

90

42

0,47

trudne

ROZUMOWANIE - 8

72

13

0,18

Bardzo trudne

KORZYSTANE

Z INFORMACJI - 4

36

25

0,69

Umiarkowanie trudne

WYKORZYSTYWANIE

WIEDZY

W PRAKTYCE - 8

72

38

0,53

Umiarkowanie trudne

RAZEM

360

161/ 360

0,45

Umiarkowanie trudne

 

 

 

ANALIZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ OBRZE

 

ANALIZA ILOŚCIOWA WYNIKÓW PUNKTOWYCH

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UJĘTYCH

W OBSZARACH STANDARDÓW SPRAWDZIANU

 

 

 

 

l.p.

 

Standard egzaminacyjny

Uzyskana punktacja

Współczyn-nik łatwości

współczyn-

 nik łatwości

Czytanie

10

Pisanie

10

Rozumowanie

8

Korzystanie z informacji

4

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

8

1.

4

3

0

2

3

12

0,30

trudne

2.

8

9

3

4

6

29

0,73

łatwe

3.

3

5

3

3

3

17

0,43

trudne

4.

4

4

2

4

7

21

0,53

Umiarkowanie trudne

5.

3

3

0

2

3

11

0,28

trudne

6.

6

7

2

3

2

20

0,50

Umiarkowanie trudne

7.

6

0

0

2

1

9

0,22

trudne

8.

6

6

1

3

7

23

0,58

Umiarkowanie łatwe

9.

3

5

2

2

6

18

0,45

trudne

Tabela pokazuje wyniki uczniów, które niestety są bardzo słabe. Jeszcze w historii szkoły nie było tak niskich wyników.

Proszę Rodziców o przemyślenie.


Data dodania dokumentu: 2011-01-31
Dodał(a): Irena Jaskółka