Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Prawo wewnątrzszkolne

Statut szkoły

 

§ 1. 1. Nazwa nr i siedziba szkoły:

 

  1)   SZKOŁA PODSTAWOWA  W STAREJ OBRZE  UL. SZKOLNA 6   63-720 KOŹMIN WLKP.

 

  2)   Szkoła nie używa numeru.

 

  3)   Szkoła nie posiada imienia.

 

  4)   Siedzibą szkoły jest nowy budynek, znajdujący się przy ulicy Szkolnej nr 6.

 

  5)   Językiem nauczania jest język polski.

 

  6)   Szkoła jest placówką powszechną bez charakteru szkoły specjalnej.

2.   Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

 

3. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci pięcioletnie i sześcioletnie

 

4.   Szkole imię nadaje organ prowadzący na wniosek  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

5.   Imię szkoły wybierane jest demokratycznie.

 

6.   Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

 

7.   Na pieczęciach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu.

 

§ 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:

 

1)     Cele i zadania szkoły.

W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, zwanej dalej „ ustawą” oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

-  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów

- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły

-  pełni funkcję kompensacyjną i kulturotwórczą.

 

Działania szkoły skupiają się w trzech obszarach: dydaktyki, wychowania i  opieki.

W zakresie dydaktyki:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do testu  szóstoklasisty

- umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

W zakresie wychowania:

-  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły

- rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, odpowiedzialności i tolerancji

-    uczy rozwiązywania konfliktów

-    przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie

          W zakresie opieki:

              -   udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej

              -   organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi    uczęszczającymi do szkoły

-  w miarę możliwości organizuje pomoc socjalną w formie   stypendium

 - w miarę możliwości organizuje pomoc w zakresie ochrony zdrowia   uczniów.

 

Szkoła realizuje wymienione cele i zadania w następujący sposób:

·         wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym i zgłoszone objęte są obowiązkiem szkolnym

·         szkoła zatrudnia nauczycieli dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu i stara się o kadrę z najwyższymi kwalifikacjami

·         nauczyciele realizują autorskie programy nauczania na bazie podstaw programowych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostosowując treści i metody do możliwości uczniów

·         szkoła wychowuje i przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków świadomych obywateli poprzez organizowanie apeli, uroczystości szkolnych i klasowych, w czasie których wpaja się miłość do Ojczyzny, poszanowanie konstytucji RP, godła i symboli narodowych, oraz umożliwia poznanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzi szacunek do tradycji narodowych

·         szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie i poszanowania prawa poprzez zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia oraz respektowanie go zarówno przez uczniów jak i nauczycieli

·         szkoła wychowuje przez pracę, kształtując szacunek dla niej poprzez angażowanie uczniów do prac porządkowych w salach lekcyjnych i otoczeniu szkoły oraz prostych napraw sprzętu szkolnego

·         wychowawcy klasowi organizują życie klasy, starając się wyrabiać u uczniów pozytywne cechy charakteru jak: uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość, wrażliwość, życzliwość, prawdomówność i tolerancję

·         szkoła organizuje dla uczniów mających trudności w nauce zajęcia wyrównawcze

·         w celu podtrzymania poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami

·         szkoła umożliwia uczniom niepełnosprawnym pełną integrację z dziećmi zdrowymi, starając się zapewnić im szeroką pomoc

·         szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, organizując koła przedmiotowe i koła zainteresowań w miarę możliwości i potrzeb uczniów: nauczyciele stawiają większe wymagania uczniom najzdolniejszym, zachęcając ich do poszerzania wiedzy poprzez wskazaną literaturę

·         szkoła rozwija sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku, organizując zajęcia szkolnego koła sportowego, wycieczki rowerowe i krajoznawczo-turystyczne oraz umożliwia uczniom udział w rozgrywkach sportowych

·         szkoła włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska poprzez udział w zalesianiu, budowę karmników dla ptaków oraz organizowanie prac porządkowych; nauczyciele wykorzystują treści programów nauczania do wpojenia uczniom zasad harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą

·         szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze poprzez kształtowanie zainteresowań literaturą piękną, organizowanie konkursów czytelniczych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, projekcję filmów, upowszechniając w ten sposób dorobek literatury i kultury narodowej i światowej

·         szkoła dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, ściśle wykorzystując wnioski wynikające z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i korekcyjnych oraz wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzając prawidłową organizację pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny, organizując przeglądy czystości pomieszczeń i higieny osobistej uczniów, włączając dzieci do współodpowiedzialności za utrzymanie higieny, ładu i porządku w szkole

·         szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły.


Cele szczegółowe:

·         wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

 

·         przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu,

 

·         wychowanie dla pokoju,

 

·         kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych,

 

·         przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela,

 

·         wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących,

 

·         przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych,

 

·         włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,

 

·         rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku,

Szkoła zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:

ü  umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,

 

ü  wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,

 

ü  opanował niezbędne

 

ü  doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,

 

ü  umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji,

 

ü  zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy,

 

ü  posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,

 

ü  nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska,

 

ü  rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

 

     2)   Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia:

Ø  Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:
-  Stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej.
-  Właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych.
-  Zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych.
-  Tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów.
-  Prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania.
-  Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.
-  Przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów.
-  Wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów.

Ø  Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:
- Realizację tematyki lekcji z wychowawcą.
- Właściwy przykład nauczyciela wychowawcy.
- Realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych.
-  Organizacja apeli tematycznych.
-  Organizacja apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi.
-  Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.

 

Ø  Zadania w zakresie bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia będą realizowane poprzez:

-   Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania. 

- Organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów  nauczycielskich na korytarzach, boisku,

-  Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów

- Zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na    terenie szkoły, a w razie potrzeby - do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

- Zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów  

 

Ø  Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:
- Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach , na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych
- Dostosowanie zajęć lekcyjnych do rozkładu jazdy autobusu szkolnego.
-  Stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznania sytuacji domowej ucznia i udzielanie mu właściwej pomocy.
-  Stałą współpracę z pielęgniarką w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej.
-  Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

- Pełnienie dyżurów nauczycielskich na korytarzach i boisku zgodnie z         regulaminem i harmonogramem dyżurów.

- Zapoznanie uczniów z przepisami i zasadami panującymi w szkole.

     - Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych.

  3)   Zadania zespołów nauczycielskich.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym etapie nauczania; I etap nauczania klasy I-III i II etap nauczania klasy IV- VI tworzą zespół nauczycielski, nauczyciel wychowania przedszkolnego wchodzi w skład zespołu I etapu nauczania. Zadaniem zespołów jest:

-  Ustalenie zestawu programów.
-  Modyfikowanie programu.
-  Dobór podręczników.
-  Opracowanie i realizacja tematyki samokształceniowej.
-  Decydowanie o formach kontroli zdobytych wiadomości i umiejętności.
-  Ustalenie sposobu realizacji ścieżek edukacyjnych.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

 

  4)   Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów -

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA,

Wstęp.

 I. Ocenianiu podlegają.
- osiągnięcia edukacyjne ucznia
- zachowanie ucznia.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Ocenienie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcy klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

II. Cele oceniania wewnątrzszkolnego

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczych.

III. Zasady oceniania.

1. Ocenianie obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych, obowiązujących w szkole programach nauczania i programie wychowawczym szkoły.

a. umiejętności komunikacyjne:
- porozumienie się w języku ojczystym,
- umiejętność korzystania ze źródeł informacji.

b. umiejętności społeczne:
- współpraca w grupie - klasie,
- umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań klasowych i indywidualnych,
- umiejętność wyrażania własnych opinii i obrony prezentowanego stanowiska oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

c. umiejętności i dyspozycje psychologiczne:
- poczucie własnej wartości,
- umiejętność pokonywania trudności życiowych.

1. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów i ich rodziców o postępach w nauce i zachowaniu.
2. Na ocenę wiadomości nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy osobowościowe.
3. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnych.

 IV. Tryb i formy oceniania.

1. Przyjmuje się ocenianie bieżące, śródroczne i roczne w/g skali w punkcie VI.
2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowują własne kryteria ocen, wynikające ze specyfiki nauczanych przedmiotów, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem nauczania.

A. Ocenianie bieżące:

Oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny ,w jednakowym stopniu dotyczyć: wiadomości i umiejętności.

1. Oceny cząstkowe ustala się na podstawie:

  odpowiedzi ustnych,

 sprawdzianów obowiązkowych pisemnych (60 min, 45 min), liczba   takich sprawdzianów w ciągu roku nie może przekraczać 4 w roku szkolnym.
Powyższe nie dotyczy sprawdzianów z j. polskiego. Nauczyciele tego przedmiotu przyjmują osobne formy sprawdzianów pisemnych.

  sprawdzianów obejmujących niewielką ilość materiału (do 5 lekcji) tzw. kartkówki,

  umiejętności korzystania ze źródeł informacji,

  wykonywania doświadczeń,

  prac domowych,

  aktywności na zajęciach.

Jeżeli uczeń z powodów usprawiedliwionych bądź nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu obowiązkowego, to musi do niego przystąpić w ustalonym przez nauczyciela terminie.

B. Ocenianie śródroczne i roczne.

1. Klasyfikacja odbywać się będzie dwa razy w roku:

  po pierwszym okresie,( ocen nie wpisuje się do arkuszy ocen uczniów)

  po drugim okresie -ocena roczna
2. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie podsumowania osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych ucznia biorąc pod uwagę przyjęte w punkcie A - "Ocenianie bieżące".
3. Ocena ustalona przez nauczyciela na koniec II okresu jest także oceną roczną.
4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o ocenach pozytywnych na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym a o ocenie niedostatecznej na 1 miesiąc przed tym zebraniem /kontakt osobisty potwierdzony zapisem w dzienniku, informacja pisemna poświadczona przez rodzica lub prawnego opiekuna/.
5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczycieli przedmiotów oraz oceny z zachowania ustalonej przez wychowawcę klasy w skali przyjętej przez szkołę.
6.Oceny cząstkowe w klasach IV-VI (śródokresowe i okresowe) nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego, zaś oceny końcoworoczne do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.

7.Postępy uczniów w klasach I-III będą odnotowywane w dziennikach lekcyjnych. W arkuszu ocen i w dzienniku lekcyjnym będzie wpisywana ocena opisowa końcoworoczna.

8.Oceny półroczne i końcoworoczne podaje się uczniom ustnie, a rodzicom (opiekunom prawnym) na piśmie.

9.Począwszy od roku szkolnego 2008/2009 sporządza się komputerowe oceny opisowe śródokresowe jak i końcoworoczne i te dołącza się do arkusza ocen jako załącznik opatrzone podpisem wychowawcy.

10.Od roku szkolnego 2008/2009 świadectwa szkolne wypisywane są komputerowo.


C.  Jawność oceny.

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.

 V. Skala ocen cząstkowych i okresowa, na poszczególnych etapach edukacji.

1) Ocenianie na poziomie I etapu edukacyjnego.

1. W kl. I-III obowiązuje ocena opisowa półroczna i końcoworoczna. Oceny opisowe wypisywane są komputerowo. Półroczną ocenę dostarcza się rodzicom, a końcoworoczną dołącza się do arkusza ocen, jako załącznik. Ocenę końcoworoczną wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

2. Od 01.09.2007 r. wprowadza się cząstkowe ocenianie punktowe zgodnie z poniższym wykazem:

  wspaniale - 6 punktów

  bardzo dobrze - 5 punktów

  dobrze - 4 punkty

  musisz jeszcze popracować - 3 punkty

  za mało pracujesz - 2 punkty

  zacznij pracować - 1 punkt

3. Ocenianie z religii odbywa się w/g skali przyjętej w kl. IV - VI. 

2) Ocenianie na poziomie II etapu edukacyjnego -  klasy IV – VI.

1. W klasach IV-VI do oceny postępów w nauce i zachowaniu będzie obowiązywała następująca skala ocen:
6 - celujący
5 - bardzo dobry
4 - dobry
3 - dostateczny
2 - dopuszczający
1 - niedostateczny

Przyjętą skalę ocen stosuje się zarówno do oceniania bieżącego, śródrocznego, rocznego. Dopuszcza się stosowanie znaków + , - , przy ocenach cząstkowych, jak i ocenach śródrocznych. Nie dotyczy ocen  rocznych.

  Kryteria poszczególnych ocen

 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Kryterium umiejętności stosowania wiedzy

Poziom w stopniach

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

6

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

5

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

4

Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

3

Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

2

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

1


Kultura przekazywania wiadomości:

Kryterium oceny umiejętności przekazywania wiadomości

Poziom w stopniach

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

6

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

5

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

4

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

3

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

2

Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim

1


Zakres i jakość wiadomości:

Kryterium ustalenia zakresu i jakości wiadomości

Poziom w stopniach

Wiadomości ściśle naukowe, a wiadomości powiązane ze sobą w syntetyczny układ

6

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub okresu); wiadomości powiązane ze sobą, w logiczny układ.

5

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi.

4

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

3

Nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione

2

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami

1


Rozumienie materiału naukowego:

Kryterium rozumienia

Poziom w stopniach

Zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.

6

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

5

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

4

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

3

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i umiejętności wyjaśniania zjawisk

2

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

1 3.Ocenianie zachowania.

A. Zakres oceniania i skala ocen.
1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV ustala się w/g następującej skali:

  wzorowe,

  bardzo dobre,

  dobre

  poprawne,

  nieodpowiednie,

  naganne

3. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

  oceny z zajęć edukacyjnych,

  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

5. Na początku roku wychowawca powinien przedstawić uczniom:

- kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,
- co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,
- jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny.

 6. Tryb ustalania oceny zachowania

-  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej


-  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zebraniu propozycji ocen okresowych lub rocznych złożonych na piśmie na 10 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej przez nauczycieli uczących w danej klasie, wnikliwej obserwacji ucznia w środowisku szkolnym i poza szkolnym, rozmów z uczniami tej klasy, rozmów z uczniami zainteresowanymi i jego rodzicami.

- Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów z planowanymi na półrocze bądź na koniec roku szkolnego ocenami zachowania na 1 tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację a o ocenie nieodpowiedniej na 1 miesiąc przed tym posiedzeniem.

-  Wystawione oceny zachowania powinny być szczegółowo uzasadnione przez nauczyciela na poprzedzających posiedzeniach rady pedagogicznej, lekcjach z wychowawcą.

-  Podstawowym uzasadnieniem oceny winny być: fakty pedagogiczne zapisane w zeszytach spostrzeżeń, dzienniczkach ucznia, dziennikach, oceny wystawione przez nauczycieli uczących w danej klasie, opinia uczniów.

-  Na żądanie uczniów i ich rodziców wychowawca obowiązany jest przygotować pisemne uzasadnienie ustalonej oceny nieodpowiedniej.

-  Uzasadnienie ocen rocznych i okresowych należy przedstawić w następujących  aspektach:

- Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2004 roku    (§ 13 ust. 1) rada pedagogiczna ustaliła treść oceny z zachowania i określiła kryteria jej wystawienia w klasach IV-VI. Śródroczna i roczna ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i szkoły, postawach wobec kolegów i innych osób i uwzględnia:

  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  • dbałość o honor i tradycje szkoły;

  • dbałość o piękno mowy ojczystej;

  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

  • godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

  • okazywanie szacunku innym osobom.


Dopiero po dokonaniu ocen cząstkowych wychowawca klasy może wyrazić opinię ogólną w postaci stopnia szkolnego.

7. Ustalone oceny zachowania przez wychowawcę wymagają zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

8. Członkowie rady pedagogicznej mają wpływ na ocenę zachowania poprzez:

  złożenie propozycji ocen w karcie ocen zachowania,

 zgłoszenie opinii do wychowawcy w ciągu roku szkolnego,

9. Kryteria ocen

Ocena wzorowa

  przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (wzorowa postawa dokładne wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o nie);

  postawa godna naśladowania przez innych (wzór dla innych, chętny udział w pracach na rzecz szkoły - porządkowanie, upiększanie, estetyka sali lekcyjnej, korytarza szkolnego);

  frekwencja (brak spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych)

  wzorowy stosunek do nauki (systematyczna nauka z pełnym wykorzystaniem zdolności intelektualnych i sprawnościowych, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych);

  udział w zajęciach pozalekcyjnych (chętny udział w zajęciach sportowych, kół zainteresowań, konkursach sportowych, przedmiotowych, wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, praca w organizacjach szkolnych);

  kultura osobista (nienaganne zachowanie wobec osób starszych, nauczycieli, kolegów, wzorowe zachowanie poza szkołą, kulturalne wysławianie się połączone ze stosowną postawą);

  udział w życiu szkoły i klasy (zaangażowanie w akademie, uroczystości, programy artystyczne, pomoc w pracy wychowawcy);

  wrażliwość na problemy innych (bezinteresowna pomoc kolegom słabszym w nauce, rozwiązywanie konfliktów w klasie, obrona słabszych);

  dbałość o higienę ciała i estetykę ubioru (noszenie mundurka szkolnego, stosowny strój do danej sytuacji, czystość włosów, paznokci, butów, brak zbędnych ozdób, makijażu).

Ocena bardzo dobra

  przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (bardzo dobra frekwencja, brak spóźnień, wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół niej);

  brak nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień;

  systematyczna nauka (pełne wykorzystanie możliwości intelektualnych i sprawnościowych, szczególnych uzdolnień);

  kulturalne zachowanie w szkole i poza nią (okazywanie szacunku osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, kulturalne wysławianie się i stosowna postawa);

  udział w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych (konkursy przedmiotowe, sportowe, chętne i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz).


Ocena dobra

  przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły (bardzo dobra frekwencja, brak spóźnień, wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół niej);

  frekwencja (sporadyczne spóźnienia, pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione);

  systematyczna nauka na miarę swoich możliwości ( systematyczna nauka ,która nie zawsze jest połączona z pełnym wykorzystaniem  intelektualnym);

  kulturalne zachowanie w szkole i poza nią (stosowny strój i postawa w każdej sytuacji, dbałość o kulturę słowa, szacunek dla osób starszych, nauczycieli, kolegów, członków rodziny);

  udział w życiu szkoły i klasy (bierze udział w większości uroczystościach artystycznych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, dbałość o estetykę sali lekcyjnej);

 stosunek do kolegów (brak wulgaryzmów, stosowanie zwrotów grzecznościowych i docenianie czyjejś pracy);

  poszanowanie cudzej własności i dbałość o nią.

Ocena poprawna

  sporadyczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły;

  stosunek do nauki (niesystematyczne uczenie się, nieobowiązkowość, zapominanie zeszytu, podręczników i innych pomocy dydaktycznych, pracy domowej);

  zaangażowanie w życie szkoły i klasy (nie zawsze chętny udział w ważnych wydarzeniach dla klasy, brak zainteresowania sprawami szkoły);

  kulturalne zachowanie (nie zawsze zachowanie adekwatne do zaistniałej sytuacji);

  stosunek do innych (brak szacunku do drugiego człowieka, niewłaściwe relacje interpersonalne w środowisku kolegów).

Ocena nieodpowiednia

  częste naruszanie postanowień Statutu Szkoły;

  frekwencja (nieobecności nieusprawiedliwione, liczne spóźnienia);

 udział w życiu szkoły i klasy ( brak zaangażowania w życie klasy i szkoły);

  zachowanie na lekcjach (bierność lub rozpraszanie innych uczniów);

 zachowanie wobec kolegów i innych osób (niekulturalne zwroty, wulgaryzmy, uczestnictwo w bójkach, dokuczanie słabszym, zły wpływ na klasę, próby poprawy nieudane lub krótkotrwałe próby poprawy);

  lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

  przestrzeganie zasad życia społecznego (brak przestrzegania podstawowych zasad, brak szacunku dla pracowników szkoły, osób starszych, reprezentowanie postawą złego przykładu dla kolegów);

  niesystematyczna nauka.

Zachowanie naganne

  notoryczne naruszanie postanowień Statutu Szkoły (nie wypełnianie poleceń nauczycieli, brak poszanowania mienia szkolnego);

  osiągane wyniki w uczeniu się (niesystematyczne nauka, brak przygotowania do lekcji, prac domowych, zeszytów, podręczników, pomocy dydaktycznych, niepodejmowanie prób poprawy mimo nieustannego motywowania ze strony nauczycieli);

  lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych ;

  przeszkadzanie na lekcjach (rozpraszanie uwagi kolegów);

  złośliwość w stosunku do innych (wulgaryzmy, nieprzypadkowe, nieprzemyślane złe zachowanie, brak szacunku dla cudzej pracy, niegrzeczne zwracanie się do osób starszych, nauczycieli kolegów, rękoczyny, nękanie młodszych i słabszych kolegów, wymuszanie określonego zachowania

na innych );

  frekwencja (spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione);

  brak jakichkolwiek zasad współżycia w grupie.

 10. Poprawianie ocen zachowania 

1) Uczniowie i rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych

2)W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje w składzie:
        -  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne     stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji
        - wychowawca klasy
        - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia   edukacyjne w danej klasie
        - przedstawiciel samorządu uczniowskiego
        - przedstawiciel Rady Rodziców.

3) Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalanej wcześniej.

5) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający :

- skład komisji
- termin posiedzenia komisji
- wynik głosowania
- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.  Czynności poprzedzające ustalenie oceny zachowania przez wychowawcę klasy

1) Wystawianie ocen cząstkowych w dzienniku.

2) Informowanie rodziców o każdej ocenie cząstkowej nieodpowiedniej w ciągu tygodnia od daty ustalenia takiej oceny.

3) Szczegółowa analiza frekwencji i zapisów w dzienniku, dzienniczkach spostrzeżeń i dokumentów odnoszących się do zachowania uczniów.

4) Rozmowy z samorządem klasowym, zainteresowanym uczniem, nauczycielami uczącymi w tej klasie.

5) Zebranie propozycji ocen na karcie ocen od nauczycieli uczących w danej klasie.

VI. Klasyfikacja: promowanie uczniów, egzamin klasyfikacyjny, sprawdzający i poprawkowy .

 Klasyfikacja.

1. Klasyfikacja roczna/śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - wg przyjętej skali - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocen zachowania.

2. Klasyfikacja roczna/śródroczna  w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym.
Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

 

3. Klasyfikacja roczna w klasach IV - VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

W przypadku takiego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”6. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena z tych zajęć  ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły.

 

9.Z przedmiotu- Wychowanie do życia w rodzinie nie wpisuje się na uczęszczał/ uczęszczała

 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć 
 Egzamin klasyfikacyjny.

1. Jeżeli uczeń opuścił ponad 50 % zajęć ustalonych w szkolnym planie nauczania może nie być klasyfikowany z tych zajęć, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny .

3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców lub ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.

4.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, 3, 4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3) zadania egzaminacyjne,

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

7. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany", albo „ nieklasyfikowana”.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

 

11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjnąEgzamin sprawdzający. 

1) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z tym że niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2) W terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

3) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4) W skład komisji wchodzą:

1. w przypadku rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ( nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach ),

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5) Ustalona przez komisję roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy zdaje także uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (półrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

7) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 Egzaminy poprawkowe.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej .
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy z muzyki, plastyki, techniki, informatyki oraz w-f ma formę praktyczną.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:
- Dyrektor Szkoły - przewodniczący,
- nauczyciel danych zajęć edukacyjnych - egzaminator,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym , że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :
     1. skład komisji
     2. termin egzaminu poprawkowego
     3. pytania egzaminacyjne
     4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę
     5. pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
8.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt.10
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia oraz jego sytuację rodzinną, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej.

VII. Sprawdzian po klasie VI Szkoły Podstawowej.

Wstęp

Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności przeprowadza się w klasie VI Szkoły Podstawowej w miesiącu kwietniu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 I. Organizacja sprawdzianu

1. Za organizację sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Może on nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2. Nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego w którym jest przeprowadzony sprawdzian, przewodniczący przesyła dyrektorowi komisji okręgowej listę uczniów przystępujących do sprawdzianu i odpowiada za zabezpieczenie dokumentacji i prawidłowy przebieg sprawdzianu.

3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół nadzorujący w składzie :

- przewodniczący;
- co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.

4. W czasie trwania sprawdzianu uczeń musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do samodzielnej pracy. Nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Sprawdzian trwa 60 minut.

6. W czasie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

7. W przypadku zakłócenia przebiegu sprawdzianu przez ucznia lub niesamodzielnego rozwiązywania zadań, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę.

8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu, który podpisuje zespołu nadzorujący i przekazuje go niezwłocznie do komisji okręgowej.

9. Uczeń może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 40 pkt.

10. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznawanej przez egzaminatorów.

11. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

II. Warunki sprawdzianu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Opinia o której mowa w pkt.1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym , że nie wcześnie niż po ukończeniu klasy III Szkoły Podstawowej. Dla tych uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej jednak niż o 30 min.

4. Opinię rodzice przekładają Dyrektorowi Szkoły w terminie do 30 września  roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

5. Uczniowie chorzy lub nie sprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.

6. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

7. Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w gimnazjum może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły.

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

III. Postanowienia końcowe

1. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał go, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej.

2. Uczeń , który nie przystąpił do sprawdzianu w danym roku powtarza ostatnią klasę Szkoły Podstawowej.

3. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

4. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

5. Sprawdzona lub oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej na wniosek ucznia lub jego rodziców.

VIII. Promowanie

 

1. Uczeń klasy I-III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu   klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

    3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy   klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego

 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z wyjątkiem następujących sytuacji:

1) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

2) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

 

5.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 5, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

6.Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

- świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

-pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania

-świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

7.Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał promocję lub ukończył szkołę i z obowiązujących zajęć edukacyjnych otrzymał średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

 

9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

 

10. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu (z uwzględnieniem zasad dotyczących laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych), uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem możliwości niepromowania ucznia, któremu co najmniej dwa razy ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania),

2) przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole

 

11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

 


IX Postanowienia końcowe

Na rocznym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej zostanie oceniona dalsza przydatność niniejszego systemu i przyjęte zostaną wnioski co do jego usprawnienia.

 

 

5)   Szkoła nie organizuje oddziałów sportowych.

 

6)   Nauczyciele pracujący w szkole wprowadzają elementy innowacji pedagogicznych w celu uatrakcyjniania procesu nauczania.

 

7)   Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań, zajęcia te pomagają uczniom zwiększać ich szanse rozwojowe lub wyrównywać zaistniałe deficyty rozwojowe.

 

8)   Szkoła organizuje następujące formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna:

·         zajęcia wyrównawcze,

·         zajęcia logopedyczne,

·         stypendium socjalne,

·         dofinansowanie zakupu podręczników,

 

9)   Szkoła prowadzi współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krotoszynie. Współpraca ma na celu:

 • Zasięganie opinii pracowników poradni, poprzez wychowawców klas, dotyczących uczniów mających trudności w nauce i wychowaniu.

 • Organizacja spotkań z pracownikami poradni na tematy zawodoznawcze i wychowawcze.

 •  Typowanie uczniów na badania specjalistyczne w przychodniach zdrowia.

 

10)  Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

·         Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje rodziców ze statutem szkoły, z planem pracy szkoły, a wychowawcy klas z planami wychowawczymi oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikacji, promowania i bezpieczeństwa uczniów.

·          Informacje na temat zachowania i postępów w nauce swego dziecka rodzice uzyskają w każdym czasie w dniach pracy szkoły poprzez osobisty kontakt nauczycieli i wychowawców z rodzicami, ale w godzinach pozalekcyjnych lub w czasie przerw międzylekcyjnych, nigdy w czasie lekcji. Bieżące informacje związane z zachowaniem ucznia nauczyciele zamieszczają w dzienniczkach uczniowskich.

·          Organizuje się stałe spotkania z rodzicami co dwa, trzy miesiące.

·          Wychowawcy we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną informują rodziców o możliwości dalszego kształcenia się.

·          Nauczyciele przedmiotów zawiadamiają rodziców pisemnie na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym o przewidywanych ocenach niedostatecznych a wychowawcy o nagannych ocenach z zachowania.

 

 

§2. 2  Szkoła pracuje w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny, który uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

 

§2.  3. Szkoła organizuje uczniom zajęcia z wychowywania fizycznego na terenie szkoły ( zastępcza sala gimnastyczna, boisko szkolne) oraz poza szkołą ( boisko sportowe, pobliski park, las, teren wokół szkoły, sale i boiska sportowe podczas wyjazdów na zawody sportowe)

 

§ 3. Statut szkoły określa:

  1)   szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:

a)  Dyrektor Szkoły,

b)  Rada Pedagogiczna,

c)  Samorząd Uczniowski,

d)  Rada Rodziców.

 

a)  Kompetencje Dyrektora:

·         kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

·         sprawuje nadzór pedagogiczny,

·         sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.

·         kieruje pracami rady pedagogicznej,

·         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie,

·         zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

·         przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

·         występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawie nagród nauczycieli i innych pracowników,

·         jest mediatorem przy rozwiązywaniu spraw pomiędzy poszczególnymi organami szkoły,

·         zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły.

·         Wyraża zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą

·         dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

b)  Kompetencje Rady Pedagogicznej stanowiące:

·         zatwierdza plany pracy szkoły,

·         zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

·         występuje do organu sprawującego nadzór nad szkołą z wnioskami o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,

·         przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje go,

·         podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole,

·         ustala formy doskonalenia zawodowego w tym samokształcenia nauczycieli,

·         podejmuje uchwały w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły,

 Kompetencje Rady Pedagogicznej opiniodawcze
Rada pedagogiczna opiniuje:

·         organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

·         wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

·         propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych.

·         Opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej,

·         Wyrażenie zgody  na uruchomienie oddziału międzynarodowego

c)   Kompetencje Samorządu Szkolnego:

·         prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,

·         prawo do organizacji życia szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

·         prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

·         prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem,

·         prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu.

 Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szk
oły.


 d)  Kompetencje Rady Rodziców:

·         opiniuje programy szkoły,

·         występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do rady pedagogicznej lub dyrektora,

·         gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,

·         zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

 

2)   Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

-  Indywidualnych rozmów.

-  Nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej  w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

-  Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny

- W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:

(w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

(w zakresie spraw finansowo-administracyjnych) do organu prowadzącego.

 

Dyrektor-Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

- Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami.

- Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora.

-  Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.

-  Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora szkoły.

- Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora szkoły.

 

W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rozstrzygnięcia zapadają w zespole: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący rady rodziców, przewodniczący samorządu uczniowskiego.

 

§ 4. Statut szkoły określa organizację szkoły.

 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada 6 sal do prowadzenia zajęć lekcyjnych, jedną salę do prowadzenia zajęć z wychowania przedszkolnego, zastępczą salę gimnastyczną, pomieszczenia administracyjno- gospodarcze, kuchnię, szatnie korytarzowe, pomieszczenie z przeznaczeniem na gabinet lekarski zamiennie na pokój zajęć logopedycznych.

Do szkoły  uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 13 lat, a do oddziału przedszkolnego dzieci 5-letnie i 6-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły. Szkoła może przyjmować dzieci spoza obwodu. Priorytet mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:

a) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje drugi nauczyciel,

b) zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela,

c) zastępstwa odnotowywane są również w dzienniku zajęć,

d) praca dydaktyczno – wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw

prowadzona jest na zasadzie zajęć pod kontrolą lub zajęć łączonych z inną klasą, grupą w oparciu o obowiązujący plan pracy.

 

§ 5. 1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

 1. Liczba uczniów w oddziale szkoły nie powinna przekraczać 25 uczniów.

 

 1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności, w których poradnia zaleca realizowanie kształcenia w szkole ogólnodostępnej.

 

 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności szkoła dostosowuje formy kształcenia.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może nie przekraczać 10 uczniów.

 

 1. W szkole utworzono  oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

 

 1. W wyniku trudnych warunków  demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

 

 

§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

       2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

 

       2. W ramach zajęć świetlicowych prowadzona jest działalność w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25uczniów.

 

       3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w miarę potrzeb dla uczniów oczekujących na zajęcia lekcyjne lub po skończonych zajęciach lub oczekujących na zajęcia pozalekcyjne.

 

§ 8. 1.  W Szkole Podstawowej w Starej Obrze  działa biblioteka szkolna.

Biblioteka szkolna jest

a.    pracownią ogólnokształcącą, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

b.    ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

c.    ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

1)   Lokal biblioteki to jedno pomieszczenie o charakterze wypożyczalni, czytelni, magazynu książek i pokoju do pracy dla nauczyciela bibliotekarza. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający realizować zadania statutowe biblioteki.

Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach pracy szkoły.

Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne :

- książki

- czasopisma

- zbiory specjalne

- teczki kartoteki zagadnieniowej

- materiały opracowane przez nauczycieli

W bibliotece zatrudniona jest  nauczycielka języka niemieckiego posiadająca kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.

Nauczyciel bibliotekarz gromadzi zbiory zgodnie z profilem i potrzebami szkoły. Gromadzenie jest planowe, systematyczne w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami i zainteresowaniami uczniów.

Dyrektor szkoły obowiązany jest zapewnić środki na właściwe    funkcjonowaniem biblioteki. Środki finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców .

 

2)  Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, oraz realizacji zadań szkoły.

a.    gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

b.    obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

c.    prowadzenie działalności informacyjnej,

d.   zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

e.    podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

f.     wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

g.   przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,

h.   rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

i.     kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

j.     organizacja wystaw okolicznościowych.

 

3)   Biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.

Funkcje biblioteki:

kształcąca:

  • rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

  • przysposabianie ich do samokształcenia,

  • aktywne uczestniczenie w realizacji szkolnego programu ścieżek miedzyprzedmiotowych,

  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

  • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,

  • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego. opiekuńcza: 

  • rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,

  • wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,

  • wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: ekologicznego, profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ekologicznych,

  • otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,

  • wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej. kulturalna: 

  • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

  • wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.

 

4)  Biblioteka organizuje różnorodne  działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów. Prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,  organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły.

     2. Biblioteka szkolna współpracuje z:

a)   uczniami w zakresie:

·         rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

·         pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania
i samokształcenia,

·         propagowania dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej.

b)   nauczycielami w zakresie:

·         doskonalenia zawodowego nauczycieli,

·         realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,

·         informowaniu wychowawców i nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów,

·         uczestnictwa w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie
z zapisem w planie pracy szkoły.

c)   rodzicami w zakresie:

·         pomocy w doborze literatury,

·         popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

·         informowania rodziców o stanie czytelnictwa w zależności
od potrzeb.

d)   innymi bibliotekami w zakresie:

·         wspólnego organizowania imprez cyklicznych,

·         wymianie wiedzy i doświadczeń,

·         wypożyczeń międzybibliotecznych,

·         udziału w targach i kiermaszach.

 

 

§ 9.1.  Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła organizuje dowóz. Uczniowie są dowożeni na zajęcia lekcyjne i odwożeni po skończonych lekcjach.

 

2. Dowóz uczniów do szkoły jest skorelowany z pracą wszystkich placówek z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

        

3. Opiekę nad uczniami dowożonymi sprawuje osoba zatrudniona przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. i jest pracownikiem Gimnazjum w Koźminie Wlkp., nauczyciel szkoły lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły

 

4. Uczniowie dowożeni płacą symboliczną kwotę za miesięczny bilet autobusowy, który jest dowodem jego zakupu.

 

5. Przewoźnikiem jest firma przewozowa Centrol- Koźmin Wlkp.

 

§ 9a Szkoła wydaję obiady dla uczniów z rodzin objętych pomocą społeczną. Obiady są sporządzane przez pracowników restauracji w Koźminie Wlkp. i dostarczane do szkoły.

 

§ 10. 1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku                  szkolnym    określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,    z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w   sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz   organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego   roku.

2.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 11. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Nauczyciel  jest odpowiedzialny  za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, uczniów  przebywających pod jego opieką. Naczelną zasadą jego pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej. Nauczyciel odpowiada za całokształt pracy w klasie/ grupie oraz za dzieci powierzone jego opiece.

Obowiązkiem nauczyciela  jest:

·         Otoczyć  dziecko/ ucznia  troskliwą opieką

·         Sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi/ uczniami

·         Wzorowo prowadzić dokumentację szkolną

·         Prowadzić zajęcia/ lekcje zgodnie z obowiązującymi przepisami i programem

·         Dokonywać  wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego

·         Dbać o wygląd i estetykę klasy i szkoły

·         Ściśle współpracować z rodzicami

·         realizować zajęcia opiekuńcze  i wychowawcze  uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (Art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. A i b KN)

 

Nauczycielka oddziału przedszkolnego obowiązana jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do szkoły i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub matce / ojcu / ewentualnie innej upoważnionej osobie.

Nauczycielka oddziału przedszkolnego zobowiązana jest do przeprowadzania diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Nauczyciele przy organizowaniu zabaw i zajęć na terenie szkoły i poza nią oraz w czasie wycieczek i spacerów winni zwracać szczególną uwagę na karność i dyscyplinę wśród uczniów.

Wszystkie wyjścia poza teren szkoły  muszą być zgłaszane dyrektorowi szkoły oraz wpisywane do zeszytu wyjść.

Nauczyciel poza obowiązującym wymiarem pracy  ma również  obowiązek:

·         Brać  udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci;

·         Uczestniczyć w tych uroczystościach,

·         Brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, konferencjach, szkoleniach itp.

·         Organizować zebrania z rodzicami,

Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce. Prowadzi klasową księgę ewidencji.

Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a nie wymienione wyżej, lecz wynikające z działalności szkoły.

Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:

·         Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;

·         Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

·         ączania ich w działalność szkoły

 

§ 12. 1. W szkole zatrudniony jest ( ½ etatu) referent administracyjny.

 

2. Referent odpowiada za sprawy administracyjne szkoły. Prowadzi  sekretariat szkoły i odpowiada za jego funkcjonowanie.

 

§ 13. 1. Szkoła może przyjąć ucznia z niepełnosprawnością ruchową. Parterowy układ budynku sprzyja swobodnemu poruszaniu się po szkole.  

 

2. Szkoła nie prowadzi zajęć rewalidacyjnych ze względu na brak nauczyciela specjalisty.

 

§ 14. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

 

§ 15. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

    3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
          Zadania wychowawcy:

·         organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

·         współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, lekarzem szkolnym i rodzicami,

·         inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,

·         systematycznie informować uczniów o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami i nauczycielami i dyrekcją szkoły,

·         organizować proces orientacji zawodowej,

·         inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,

·         systematycznie oddziaływać na wychowanków, w celu ukształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska,

·         wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,

·         czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,

·         prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej w klasie,

·         ustalać treść formę godzin do dyspozycji wychowawcy,

·         prowadzić obserwacje psychologiczne uczniów i dokumentować je, kierować   do poradni psychologiczno - pedagogicznej, uczniów

·         rozpoznawać środowisko wychowawcze ucznia,

·         udzielać porady wychowawczej rodzinom patologicznym.

 

§ 16 Statut szkoły określa:

1)  rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

Rodzaje nagród:

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
    1) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów na tle klasy lub szkoły,
    2) list pochwalny wychowawcy klasy, dyrektora szkoły do rodziców,
    3) nagrodę rzeczową- książka
    4) dyplom ucznia.
2. Osiągnięcia w olimpiadzie wiedzy, turnieju, konkursie, rozgrywkach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust.1 - odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
3. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy, samorządu, rady rodziców, organizacji młodzieżowych.

 

Rodzaje kar:

          upomnienie udzielone przez wychowawcę, dyrektora

          ustne/pisemne powiadomienie rodziców

          zawieszenie możliwości uczestniczenia ucznia w imprezach szkolnych (np.dyskoteki)

          pozbawienie uprawnień (np. do szczęśliwego numerka itp.)

          przeniesienie do innej klasy

          wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły

Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i  godność osobistą ucznia.

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

Tryb składania skarg w przypadku odwołania się od kary:

1. Uczeń, który uważa udzieloną karę za niesprawiedliwą, ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły.
2. Odwołanie powinno mieć charakter podania pisemnego.
3. Podanie składa uczeń lub rodzic w terminie dwóch tygodni od daty udzielenia kary.
4. Dyrektor szkoły przedstawia odwołanie radzie pedagogicznej na jej najbliższym posiedzeniu.
5. Od orzeczenia rady pedagogicznej może być wniesione odwołanie do kuratora oświaty w ciągu dwóch tygodni.

 

2)  Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły są następujące:


         a) uczeń jest członkiem grupy przestępczej,
         b) uczeń jest dealerem narkotyków,
         c) uczeń nagminnie łamie szkolne prawo zawarte w statucie szkoły.

W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, poza przeniesieniem ucznia do innej klasy,czy szkoły należy zawiadomić sąd dla nieletnich, który może przedsięwziąć odpowiednie środki.

 

3)  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, poprzez:
    1) dyżury nauczycieli przed lekcjami, w czasie lekcji,
    2) prowadzenie pogadanek - tematyka godzin wychowawczych oraz dla rodziców - prawnych opiekunów na zebraniach,
    3) realizację tematyki programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki,
    4) diagnozowanie uczniów,
    5) profilaktyka uzależnień,
    6) organizację zajęć pozalekcyjnych,
    7) bhp w czasie zajęć.

 

§ 16 a. Statut szkoły określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki.

Zasady przyjmowania dzieci do szkoły i oddziału przedszkolnego

1. Do szkoły przyjmuje się:
    1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
    2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

a)   Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego  prowadzona jest w miesiącu marcu i kwietniu ( 01 marca do 20 kwietnia). Rodzice składają Karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

b)   Rekrutacja dzieci do pierwszej klasy odbywa się na podstawie kart zgłoszenia do oddziału przedszkolnego z roku poprzedniego ( oddziału przedszkolnego)

c)   Rekrutacja do szkoły odbywa się w wyniku  promocji do klasy programowo wyższej

d)   w sytuacji kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w oddziale przedszkolnym dyrektor  powołuje komisję kwalifikacyjną;

W skład Komisji Kwalifikacyjnej:

- Dyrektor Szkoły – przewodniczący komisji

- Nauczyciel oddziału przedszkolnego  – członek

- 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej –członkowie Komisji

- w przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do oddziału  przedszkolnego, rodzic ma prawo odwołania się na piśmie do dyrektora szkoły.

         - Dyrektor  jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia

odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania.

 

§ 16 b. Statut określa prawa ucznia

 

1.   W szkole przestrzegane są prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka:
    1) prawo do znajomości swoich praw,
    2) prawo do życia i rozwoju,
    3) wolność religii i przekonań,
    4) wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii,
    5) wolność od przemocy psychicznej i fizycznej,
    6) prawo do ochrony zdrowia,
    7) prawo do nauki,
    8) prawo do informacji.

 

 Uczeń ma prawo do:
    1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia,
    2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowania jego godności,
    3) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
    4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
    5) rozwijanie zainteresowań, zdolności,
    6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
    7) korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
    8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
    9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
    10) wpływania na życie poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1. Odwołanie  się do dyrektora szkoły.
2. Odwołanie powinno mieć charakter podania pisemnego.
3. Podanie składa uczeń lub rodzic w terminie dwóch tygodni od daty naruszenia praw ucznia.
4. Dyrektor szkoły przedstawia odwołanie radzie pedagogicznej na jej najbliższym posiedzeniu.
5. Od orzeczenia rady pedagogicznej może być wniesione odwołanie do kuratora oświaty w ciągu dwóch tygodni.

 

2.   Statut określa obowiązki ucznia z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
 Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
    1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, systematycznego przygotowywania się do zajęć, wykonywania prac domowych,
    2) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
    3) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
    4) przestrzegania regulaminów szkolnych, regulaminów pomieszczeń,
    5) przestrzegania ustalonych przez nauczycieli zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na zajęciach edukacyjnych umożliwiającego ich spokojny i bezpieczny przebieg.
 Uczniom zabrania się:
    1) wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu,
    2) palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
    3) opuszczania terenu szkoły podczas przerw.

 Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
 

Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

 

 

2)     Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak jak do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych może być przedstawione w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

3)     Każdy uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd i przestrzegania zasad higieny osobistej oraz estetyki. W tym celu uczeń ma obowiązek nosić:
    a) strój galowy tj. dziewczęta - ciemna spódnica i biała bluzka, chłopcy - ciemne spodnie i biała koszula;
    b) strój codzienny tj. schludny strój                                                      
                           c) strój gimnastyczny zgodny ze wskazaniami nauczyciela wychowania fizycznego,
    d) bezpieczne obuwie zmienne.

4)     Zabrania się używania w czasie zajęć telefonów komórkowych.
 

Naruszenie przez ucznia zasad dotyczących telefonów komórkowych powoduje zabranie telefonu do ,,depozytu za potwierdzeniem” –odbiór  aparatu przez rodzica /prawnego opiekuna ucznia/.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej w razie zaginięcia lub kradzieży telefonu lub innych wartościowych przedmiotów (np: aparat fotograficzny). Kradzież zostaje zgłoszona odpowiednim organom policji.

 

5)     Uczeń ma obowiązek do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, używania zwrotów grzecznościowych,

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Za wzorową naukę i wzorowe zachowanie uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) Nagrodę książkową
a) Pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy.
b) Pochwałę dyrektora wobec szkoły.
c) List pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców.
d) Nagrodę rzeczową.
e) Dyplom uznania.
f) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
g) Wytypowania do uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów.
h) Przyznanie odznak, tytułów i świadectw dla wyróżniających się uczniów przewidzianych przepisami władz oświatowych.

KARY:

a) Odsunięcie od wycieczki lub innej imprezy szkolnej.
b) Upomnienie wychowawcy klasy.
c) Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.
d) Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec szkoły.
e) Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.
f) Przeniesienie do innej szkoły.

TRYB ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW:

a) Spory między uczniami rozstrzyga powołany sąd koleżeński.
b) Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji sądu koleżeńskiego do dyrekcji szkoły.


§ 17. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.  Pieczęcią urzędową dużą okrągłą opatruje się świadectwa szkolne.

 

 1. Pieczęcie urzędowe w swej nazwie zawierają pełną nazwę szkoły.

 

 1. Na tablicy informacyjnej widnieje pełna nazwa szkoły.

 

 1. Tablica szkoły i godło narodowe zawieszone są przed głównym wejściem do szkoły.

 

§ 18. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.   Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 20.1

  1)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na     rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

  2).Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 20.2

1)Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2)Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi (w przypadku statutu gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej dopisać także: doradcy zawodowi).

3)Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

a)   rodzicami uczniów,

b)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

c)   placówkami doskonalenia nauczycieli,

d)   innymi szkołami i placówkami,

e)   organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny

 

§ 20.3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

a)   ucznia,

b)   rodziców ucznia,

c)   nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

d)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

e)   asystenta edukacji romskiej,

f)    pomocy nauczyciela.

 

§ 20.4

1)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

a)   klas terapeutycznych,

b)   zajęć rozwijających uzdolnienia,

c)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

d)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

e)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (ten punkt dotyczy tylko gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, w przypadku szkoły podstawowej należy go wykreślić),

f)    porad i konsultacji.

     2)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 20.5

1)Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

2)Nauczanie w klasach, o których mowa w ust. 1, jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

3)Klasy, o których mowa w ust. 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby.

4)Liczba uczniów w klasie, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 osób.

5)Objęcie ucznia nauką w klasie, o której mowa w ust. 1, wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6)Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.

 

§ 20.6

1)Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

2)Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.

3)Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 20.7

1)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2)Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób.

3)Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 20.8

1)Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

2)Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

3)Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

4)Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 20.9

1)Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

2)Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.

 

§ 20.10

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

§ 20.11

1)Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

2)Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w klasach I–III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

3)Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4)W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 20.12

 

1)Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

2)Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

3)Zespół tworzony jest dla:

a)   ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b)   ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

4)Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

5)Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 

§ 20.13

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w          tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

b)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

c)   prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 20.14

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a)   prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

b)   diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,

c)   prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d)   podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e)   współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

 

 Nowelizacja Statutu  Szkoły nastąpiła w dniu 30. czerwca 2011r.  i obowiązuje od tego dnia.          

 

 

Podpis Dyrektora Szkoły


Data dodania dokumentu: 2011-01-31
Dodał(a): Irena Jaskółka
Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-23
Modyfikował(a): Irena Jaskółka