Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
statut

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Msdfkdsfdsfinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 http://www.bip.spstaraobra.kozminwlkp.pl/pliki_graf/zebra.jpg  
asgdjhasd

Do pobrania statut - [http://www.bip.spstaraobra.kozminwlkp.pl/pliki_graf/zebra.jpg  
]

asdas. 562, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 http://www.bip.kozminwlkp.pl/pliki_graf/zebra.jpg  
:

"1. Rozporządzenie

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.";


i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, w tym szkołach specjalnych, oraz w szkołach dla dorosłych.";

Data dodania dokumentu: 2010-11-30
Dodał(a): Irena Jaskółka
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-30
Modyfikował(a): Irena Jaskółka