Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Nabór na stanowisko referenta w Szkole Podstawowej w Starej Obrze
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze ogłasza nabór na stanowisko referenta w wymiarze 1/2 etatu. 1. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Starej Obrze 63-720 Koźmin Wlkp. ul. Szkolna 6, Tel. 62 721 63 27; e-mail: Obra@op.pl 2. Nazwa stanowiska: referent 3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu 4. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Starej Obrze 5. Rodzaj umowy: umowa o pracę. Wymagania niezbędne: 1/ obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej/, 2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3/ wykształcenie średnie maturalne – ekonomiczne lub administracyjne 4/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5/ nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: 1.Znajomość problematyki oświatowej, kodeksu pracy. 2.Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu, znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO, programu Hermes. 3.Umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 4.Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań, dobrej organizacji pracy. 5.Samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność. 6. Komunikatywność. 7.Mile widziany staż pracy w administracji oświatowej. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, - przepisywanie korespondencji, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów, wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich, zaświadczeń i odpisów, prowadzenie ich ewidencji, - wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO, programu Hermes. - odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe, - przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, - dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu zespołu, pracowników, uczniów i rodziców, - wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły, - po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentacji, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem. Wymagane dokumenty: -list motywacyjny + CV, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie, - oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, świadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - - zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). Termin przyjmowania zgłoszeń: do 6 października 2014 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Starej Obrze w godzinach 8.30 – 15.00, w dni robocze, ( decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej w Starej Obrze) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta". Dalszy tok postępowania: Do przeprowadzenia analizy dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji kandydatów zostanie powołany „Zespół oceniający”, który po przeprowadzeniu wstępnej oceny przedłoży propozycję dotyczącą kandydatów spełniających wymogi formalne i na tej podstawie nastąpi: a. ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, b. ocena i wybór kandydatów pod względem merytorycznym i zakwalifikowanie ich do kolejnego etapu naboru, rozmowy kwalifikacyjnej, c. selekcja końcowa kandydatów na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, w tym przewidywany jest sprawdzian umiejętności praktycznych, d. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru oraz wskazanie najlepszego kandydata lub kandydatów na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór e. podjęcie decyzji przez dyrektora o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę. f. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Obrze oraz na tablicy informacyjnej g. otwarcie ofert odbędzie się – 7.10.2014 r. o godz. 11.00 O terminie rozmów kwalifikacyjnych osoby zakwalifikowane do tego etapu zostaną powiadomione telefonicznie. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Starej Obrze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze mgr Irena Jaskółka

Data dodania dokumentu: 2014-09-21
Dodał(a): Irena Jaskółka
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-21
Modyfikował(a): Irena Jaskółka